Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 18 grudnia 2016. Wyszedł siewca aby siać.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 18, grudzień 2016

Ewangelia Św. Marka 4:3 Słuchajcie! Oto wyszedł siewca, aby siać. 4 A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo, i zjadło je. 5 Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. 6 A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. 7 Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. 8 A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc trzydziestokrotny i sześdziesięciokrotny, i stokrotny...... 20 Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny.

Czy mój Pan zbierze jakiś plon z ziarna, które posiał na glebie mojego życia?

Niedziela 4 grudnia 2016. A otrzymacie Ducha Świętego cd.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 03, grudzień 2016

Dzieje Apostolskie 8:14 (EIB) Gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, 15 którzy po przybyciu modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. 16 Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie zstąpił, byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 17 Kładli zatem na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

List do Rzymian 8:9 (EIB) Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu – jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy.

List do Rzymian 8:16 (BW) Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.

 DUCH ŚWIĘTY JEST NIEZBĘDNY

Niedziela 27 listopada 2016. A otrzymacie Ducha Świętego.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 26, listopad 2016

1 Księga Mojżeszowa 1:2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.

Księga Objawienia 22:17 A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź!

Ewangelia Św. Jana 17:7 Lecz ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.

Kim jest Duch Święty?

Co ja o Nim wiem?

 

Niedziela 20 listopada 2016. Daj się ochrzcić.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 20, listopad 2016

Ewangelia Św. Mateusza 3:13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. 14 Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? 15 A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim.

Dzieje Apostolskie 8:36  A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? 37 Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. 38 I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go.

List Św. Pawła do Rzymian 6:3 I Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 4 Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody,

chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt.28:19)

 

Niedziela 13 listopada 2016. Uwierz w Jezusa.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 12, listopad 2016

Ewangelia Św. Marka 16:16 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Ewangelia Św. Łukasza 9:23 I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.

Ewangelia Św. Łukasza 19:2 A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, 3 Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. ... 8 Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób.

List Św Pawła do Rymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Jezus wzywa: "... wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!" (Ew. J.14:1)

A ja? Wierzący nie praktykujący?

 

 

Niedziela 06 listopada 2016. Upamiętajcie się.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 06, listopad 2016

Ewangelia Św. Łukasza 3:14 Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.

Ewangelia Św. Łukasza 15:18 Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie,

Dz. Apostolskie 19:18 Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. 19 A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich; i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła pięćdziesiąt tysięcy srebrnych drachm.

1 List Św. Jana 1:9 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Dlaczego mam upamiętać się i wyznawać grzechy?

Bo Bóg jest Święty!