Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 9 lipca 2017 Nowe, inne życie

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 09, lipiec 2017

List Św. Pawła do Galacjan 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

List Św. Pawła do Rzymian 6:8-11 Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

List do Hebrajczyków 11:40 Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego …

Ewangelia Św. Mateusza 10:39 Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.

 Umieranie sposobem na życie?

 

Niedziela 25 czerwca 2017 Po co żyjemy

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 25, czerwiec 2017

Księga Ezechiela 16:8-9
A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze - mówi Wszechmocny Pan - i stałaś się moją.  Obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem.
Ksiega  Ozeasza 2:21-22 I zaręczę cię z sobą na wieki; zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania.
I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności, i poznasz Pana.
Ewangelia Św. Jana 14:2-3
W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
2 List Św. Pawła do Koryntian 11:2
Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą.

Ostatecznym celem życia człowieka jest zjednoczenie z Bogiem.

 

Niedziela 11 czerwca 2017. To życie i przyszłe życie

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 11, czerwiec 2017

Księga Hioba 8:5-7 Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i Wszechmocnego błagać będziesz o łaskę,  Jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się On ku twemu dobru i przywróci ci godne mieszkanie. A choć twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały.

Ewangelia Św. Marka 10:29-30 Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii, Który by nie otrzymał stokrotnie, teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego.

List Św. Pawła do Tytusa 2:11-15  Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.

Czy to możliwe, pragnąć bardziej Boga niż tego, co lubię?

 

Niedziela 21 maja 2017 Słowa życia

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 21, maj 2017

Ew. Św. Jana 6:68 Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego.

1 List do Tymoteusza 1:15 Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.

2 List do Tymoteusza 4:3 Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,

Jest wielu pisarzy, myślicieli, mówców, kaznodziejów, ale Słowa Życia ma tylko Jezus.

 

NIedziela 14 maja 2017 Posłuszeństwo temu, co mówi Bóg

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 14, maj 2017

Księga Nehemiasza 8:9

... Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu, nie smućcie się i nie płaczcie; gdyż cały lud, słuchając postanowień Zakonu, płakał.

10 1. W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, ... 30 pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według Zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, jego prawa i przepisy.

Ew. Św. Marka 3:35

Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

Bóg bardzo docenia posłuszeństwo, temu co mówi

 

Niedziela 30 kwietnia 2017 Chrystus powróci na pewno

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 30, kwiecień 2017

Ew. Św. Łukasza 17:
24 Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. 25 Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie.
List Św. Pawła do Rzymian 8:
9 Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. … 14 Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.

List Św. Pawła do Kolosan 2:
12 Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. 13 I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy.

Ew. Św. Łukasza 18:8

Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Wiara w Jezusa to nie jest kwestia poglądów