Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 23 lipca 2017 Spotkanie z Jezusem

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 23, lipiec 2017

Ewangelia Św. Marka 2:14-17 A gdy przechodził, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego przy cle, i rzekł mu: Pójdź za mną. I wstał, i poszedł za Nim. A kiedy potem siedział przy stole w domu jego, siedziało z Jezusem i jego uczniami wielu celników i grzeszników, bo wielu ich było, którzy chodzili za Nim. A gdy uczeni w Piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że je z grzesznikami i celnikami, rzekli do uczniów Jego: Czemu je z celnikami i grzesznikami? A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników.

List Św. Pawła do Kolosan 1:15-16 On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

2 List Św. Piotra 1:3-4 Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Boskiej Natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.

Czy spotkanie Jezusa jest przygodą twojego życia?

 

Niedziela 16 lipca 2017 Łaska i Prawda

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 16, lipiec 2017

Księga Przypowieści Salomona  3:3-4, 11-12  Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca! Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. … 11 Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie! 12 Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.
List Ewangelia Św. Jana 8:3-5, 10-11  Potem uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku. I rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? … 10 A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto! Gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? 11 A ona odpowiedziała: Nikt, Panie! Wtedy rzekł Jezus: I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz.
Łaska               I Ja cię nie potępiam
Prawda          odtąd już nie grzesz

JEZUS pokazuje jaki jest BÓG

 

Niedziela 9 lipca 2017 Nowe, inne życie

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 09, lipiec 2017

List Św. Pawła do Galacjan 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

List Św. Pawła do Rzymian 6:8-11 Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy, Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

List do Hebrajczyków 11:40 Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego …

Ewangelia Św. Mateusza 10:39 Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je.

 Umieranie sposobem na życie?

 

Niedziela 25 czerwca 2017 Po co żyjemy

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 25, czerwiec 2017

Księga Ezechiela 16:8-9
A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze - mówi Wszechmocny Pan - i stałaś się moją.  Obmyłem cię wodą, spłukałem z ciebie twoją krew i pomazałem cię olejkiem.
Ksiega  Ozeasza 2:21-22 I zaręczę cię z sobą na wieki; zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania.
I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności, i poznasz Pana.
Ewangelia Św. Jana 14:2-3
W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.
2 List Św. Pawła do Koryntian 11:2
Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą.

Ostatecznym celem życia człowieka jest zjednoczenie z Bogiem.

 

Niedziela 11 czerwca 2017. To życie i przyszłe życie

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 11, czerwiec 2017

Księga Hioba 8:5-7 Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i Wszechmocnego błagać będziesz o łaskę,  Jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się On ku twemu dobru i przywróci ci godne mieszkanie. A choć twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały.

Ewangelia Św. Marka 10:29-30 Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii, Który by nie otrzymał stokrotnie, teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego.

List Św. Pawła do Tytusa 2:11-15  Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.

Czy to możliwe, pragnąć bardziej Boga niż tego, co lubię?

 

Niedziela 21 maja 2017 Słowa życia

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 21, maj 2017

Ew. Św. Jana 6:68 Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego.

1 List do Tymoteusza 1:15 Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.

2 List do Tymoteusza 4:3 Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,

Jest wielu pisarzy, myślicieli, mówców, kaznodziejów, ale Słowa Życia ma tylko Jezus.