Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 7 stycznia 2018 Pożądliwość życia

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 07, styczeń 2018

List do Rzymian 12:1-2 Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.

List do Kolosan 3:5 Umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem.

2 List Św. Piotra 1:4 Przez które dane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.

Czy jesteś w stanie dobrowolnie, tylko ze względu na to, co mówi Bóg, ograniczyć swój apetyt na nowe doznania?

 

Niedziela 31 grudnia 2017 Czy masz serce obrzezane?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 31, grudzień 2017

Księga Jeremiasza 32:2 Wtedy wojsko króla babilońskiego oblegało Jeruzalem, a prorok Jeremiasz był więziony w podwórzu wartowni przy pałacu króla judzkiego, ... 36 Wtedy Jeremiasz rzekł: Doszło mnie słowo Pana tej treści: 37 Oto Chanamel, syn twojego stryja Szalluma, przyjdzie do ciebie i powie: Kup sobie moje pole w Anatot, gdyż przysługuje ci prawo odkupu, aby je nabyć.

Ewangelia Św. Mateusza 5.43 Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,

Czy masz na Nowy Rok 2018 plan radykalnej zmiany sposobu myślenia?

 

Boże Narodzenie 2017 Mamy Światłość

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: czwartek, 21, grudzień 2017
Księga Izajasza 9:1
Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.
Ewangelia Św. Jana 12:46
Ja, jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto we mnie wierzy.
 
Dzięki Ci, Boże Ojcze nasz, za Jezusa
 

Niedziela 17 grudnia 2017 Dałem się namówić

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 17, grudzień 2017

Księga Jeremiasza 20:7 Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić; pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie.

20:11 Ale Pan jest ze mną jak groźny bohater; dlatego moi prześladowcy padną i nie będą górą. Będą bardzo zawstydzeni, że im się nie powiodło, w wiecznej hańbie, niezapomnianej.

Ewangelia Jana 6:68 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego.

Jaką wartość ma dla mnie fakt, że Bóg jest ze mną?

 

 

Niedziela 10 grudnia 2017 Jezus czy Immanuel? (PC)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 09, grudzień 2017

Mt.1:18-24 A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez proroka: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.

 

 

NIedziela 3 grudnia 2017 Czego się boję

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 03, grudzień 2017

Księga Jeremiasza 1:17
Ty więc przepasz swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co Ja ci każę, nie lękaj się ich, abym Ja nie napełnił cię lękiem przed nimi!
Ewangelia Łukasza 12:32
Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.
Objawienie Św. Jana 21:8
A udziałem tchórzy i niewiernych, i złoczyńców, i morderców … - miejsce w jeziorze gorejącym ogniem i siarką.
Ewangelia Św. Jana 16:33
… nabierzcie odwagi, ja zwyciężyłem Świat.

Bóg domaga się, abym Jemu zaufał