Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 28 stycznia 2018 Pan jest moim działem

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 28, styczeń 2018

Treny 3: 19 Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. 20 Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. 21 To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja, 22 Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. 23 Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. 24 Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję.

Ewangelia Św. Marka 10:43-45 Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. 44 I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą (dosł. niewolnikiem) wszystkich. 45 Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.

Bóg jest moim działem, dlatego czekam na Niego.

 

 

Niedziela 21 stycznia 2018 Bądź niewolnikiem Jezusa (AL)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 28, styczeń 2018

List Św. Pawła do Galacjan 1:10

A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą (dosł. niewolnikiem) Chrystusowym.

Aby służyć Bogu nie można być niewolnikiem żadnego człowieka.

 

Niedziela 14 stcznia 2017 Weźcie moje jarzmo

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 14, styczeń 2018

Ewangelia Św. Mateusza 11:27 Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 28 Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. 29 Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

Boisz się wziąć jarzmo?

 

Niedziela 7 stycznia 2018 Pożądliwość życia

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 07, styczeń 2018

List do Rzymian 12:1-2 Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.

List do Kolosan 3:5 Umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem.

2 List Św. Piotra 1:4 Przez które dane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.

Czy jesteś w stanie dobrowolnie, tylko ze względu na to, co mówi Bóg, ograniczyć swój apetyt na nowe doznania?

 

Niedziela 31 grudnia 2017 Czy masz serce obrzezane?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 31, grudzień 2017

Księga Jeremiasza 32:2 Wtedy wojsko króla babilońskiego oblegało Jeruzalem, a prorok Jeremiasz był więziony w podwórzu wartowni przy pałacu króla judzkiego, ... 36 Wtedy Jeremiasz rzekł: Doszło mnie słowo Pana tej treści: 37 Oto Chanamel, syn twojego stryja Szalluma, przyjdzie do ciebie i powie: Kup sobie moje pole w Anatot, gdyż przysługuje ci prawo odkupu, aby je nabyć.

Ewangelia Św. Mateusza 5.43 Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują,

Czy masz na Nowy Rok 2018 plan radykalnej zmiany sposobu myślenia?

 

Boże Narodzenie 2017 Mamy Światłość

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: czwartek, 21, grudzień 2017
Księga Izajasza 9:1
Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.
Ewangelia Św. Jana 12:46
Ja, jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto we mnie wierzy.
 
Dzięki Ci, Boże Ojcze nasz, za Jezusa