Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 15 stycznia 2017 Miłośc Chrystusowa przewyższa wszystko

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 15, styczeń 2017

II Księga Samuela 15:31 Gdy zaś doniesiono Dawidowi, że Achitofel jest między spiskowcami u Absaloma, Dawid rzekł: Obróć Panie wniwecz radę Achitofela!

Ewangelia Sw. Marka: 12:29 Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. 30 Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.

List do Efezjan 3:19 I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.

Miłość Chrystusowa, którą sam Bóg daje do serca człowieka, przewyższa wszystko, co człowiek ma sam z siebie.

Niedziela 25 grudnia 2016. Po co Bóg człowiekiem?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: piątek, 23, grudzień 2016

Księga Izajasza 43:19 Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu.

Księga Izajasza 42:16 I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich!

Ewangelia Świ. Łukasza 2:11 Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.

Ewangelia Św. Jana 18:37 ... Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego.

Księga Objawienia 21:5 I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

Niedziela 18 grudnia 2016. Wyszedł siewca aby siać.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 18, grudzień 2016

Ewangelia Św. Marka 4:3 Słuchajcie! Oto wyszedł siewca, aby siać. 4 A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo, i zjadło je. 5 Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. 6 A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. 7 Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. 8 A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc trzydziestokrotny i sześdziesięciokrotny, i stokrotny...... 20 Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny.

Czy mój Pan zbierze jakiś plon z ziarna, które posiał na glebie mojego życia?

Niedziela 4 grudnia 2016. A otrzymacie Ducha Świętego cd.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 03, grudzień 2016

Dzieje Apostolskie 8:14 (EIB) Gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, 15 którzy po przybyciu modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. 16 Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie zstąpił, byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 17 Kładli zatem na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

List do Rzymian 8:9 (EIB) Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu – jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy.

List do Rzymian 8:16 (BW) Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.

 DUCH ŚWIĘTY JEST NIEZBĘDNY

Niedziela 27 listopada 2016. A otrzymacie Ducha Świętego.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 26, listopad 2016

1 Księga Mojżeszowa 1:2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.

Księga Objawienia 22:17 A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź!

Ewangelia Św. Jana 17:7 Lecz ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.

Kim jest Duch Święty?

Co ja o Nim wiem?

 

Niedziela 20 listopada 2016. Daj się ochrzcić.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 20, listopad 2016

Ewangelia Św. Mateusza 3:13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. 14 Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? 15 A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim.

Dzieje Apostolskie 8:36  A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? 37 Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. 38 I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go.

List Św. Pawła do Rzymian 6:3 I Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 4 Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody,

chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt.28:19)