Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 25 lutego 2018 Wizja przyszłości, co naprawdę chciałabyś, chciałbyś wiedzieć?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 24, luty 2018

Księga Ezechiela 40:2 W widzeniach Bożych przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze; a na niej naprzeciwko mnie było coś, jakby zbudowane miasto. ...    43:1 Potem zaprowadził mnie do bramy, która jest zwrócona ku wschodowi. 43:2 A oto chwała Boga izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od jego chwały.

Ewangelia Św. Jana 2:19-21 Jezus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił o świątyni ciała swego.

Księga Objawienia Św. Jana 21:23-25 A miasto nie potrzebuje ani słońca ani księżyca, aby mu świeciły; oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest Baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;

Gdzie spędzisz wieczność? Z kim?

 

Niedziela 18 lutego 2018 Jezus jest z nami w każdej sytuacji (AL)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 24, luty 2018

Ewangelia Św. Mateusza 28,20b: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Dzieje Apostolskie 17,27-28: „Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”

Psalm 27,10: „Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie”.

Księga Izajasza 49,15: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”.

Księga Jeremiasza 30,11:  "Ja bowiem jestem z tobą by cię wybawić”.

Jezus jest wszędzie i o każdym czasie z tymi, którzy mu ufają,

aby im pomagać, wspierać ich, pocieszać i ratować. On nas nigdy nie opuści, bo zależy mu na nas!

 

Niedziela 11 lutego 2018 Wyrok Twój ożywia mnie

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 11, luty 2018

Ps. 119:50 To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja (słowo Twoje, wyrok Twój) mnie ożywia.

Ewangelia Św. Jana 5:24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.

1 List Św. Pawła do Tesaloniczan 4:16-17 Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

Jezus nas przeprowadzi

 

Niedziela 28 stycznia 2018 Pan jest moim działem

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 28, styczeń 2018

Treny 3: 19 Wspominanie własnej niedoli i udręki to piołun i trucizna. 20 Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. 21 To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja, 22 Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. 23 Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja. 24 Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w nim mam nadzieję.

Ewangelia Św. Marka 10:43-45 Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. 44 I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą (dosł. niewolnikiem) wszystkich. 45 Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.

Bóg jest moim działem, dlatego czekam na Niego.

 

 

Niedziela 21 stycznia 2018 Bądź niewolnikiem Jezusa (AL)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 28, styczeń 2018

List Św. Pawła do Galacjan 1:10

A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą (dosł. niewolnikiem) Chrystusowym.

Aby służyć Bogu nie można być niewolnikiem żadnego człowieka.

 

Niedziela 14 stcznia 2017 Weźcie moje jarzmo

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 14, styczeń 2018

Ewangelia Św. Mateusza 11:27 Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 28 Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. 29 Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 30 Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.

Boisz się wziąć jarzmo?