Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 27 listopada 2016. A otrzymacie Ducha Świętego.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 26, listopad 2016

1 Księga Mojżeszowa 1:2 A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.

Księga Objawienia 22:17 A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź!

Ewangelia Św. Jana 17:7 Lecz ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.

Kim jest Duch Święty?

Co ja o Nim wiem?

 

Niedziela 20 listopada 2016. Daj się ochrzcić.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 20, listopad 2016

Ewangelia Św. Mateusza 3:13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. 14 Ale Jan odmawiał mu, mówiąc: Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? 15 A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego: Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Tedy mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim.

Dzieje Apostolskie 8:36  A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? 37 Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. 38 I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go.

List Św. Pawła do Rzymian 6:3 I Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? 4 Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody,

chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt.28:19)

 

Niedziela 13 listopada 2016. Uwierz w Jezusa.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 12, listopad 2016

Ewangelia Św. Marka 16:16 Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Ewangelia Św. Łukasza 9:23 I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.

Ewangelia Św. Łukasza 19:2 A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, 3 Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. ... 8 Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób.

List Św Pawła do Rymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Jezus wzywa: "... wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!" (Ew. J.14:1)

A ja? Wierzący nie praktykujący?

 

 

Niedziela 06 listopada 2016. Upamiętajcie się.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 06, listopad 2016

Ewangelia Św. Łukasza 3:14 Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie.

Ewangelia Św. Łukasza 15:18 Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie,

Dz. Apostolskie 19:18 Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. 19 A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich; i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła pięćdziesiąt tysięcy srebrnych drachm.

1 List Św. Jana 1:9 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

Dlaczego mam upamiętać się i wyznawać grzechy?

Bo Bóg jest Święty!

 

 

Cytat, refleksja na niedzielę 30 października 2016

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 06, listopad 2016

Księga Zachariasza 1:3 Lecz powiedz im: Tak mówi Pan Zastępów: Nawróćcie się do mnie - mówi Pan Zastępów - a Ja zwrócę się do was - mówi Pan Zastępów.
Ewangelia Św. Mateusza 18:3
Rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
Ewangelia Św. Łukasza 22:31 Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. 32 Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.
Ewangelia Św. Jana 3:3 Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 4: Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? 5. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. 6 Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.

refleksja na niedzielę 30 października 2016:
Bóg nie daje mi opcji

Cytat, refleksja na niedzielę 23 października 2016

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 22, październik 2016

Psalm 111.10: Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała jego trwa na wieki.

Księga Przypowieści Salomona 4: 7, Początek mądrości jest taki: nabywaj mądrości, i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu! 8. Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. 13. Trzymaj się karności, nie ustawaj; zachowuj ją, gdyż ona jest twoim życiem! 14. Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi!

Ewangelia Św. Mateusza 25:3 Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. 4. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 10. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 11. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. 12. On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. 13. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie.

Refleksja na dzień 23 października 2016

Dlaczego Pan ich nie wpuścił?

Co jest tą oliwą? Ta mądrością? Jak mam jej nabyć?

2 List Św. Pawła do Tymoteusza 3:15 I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 17. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

List Św. Jakuba 1:5 A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.