Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 29 stycznia 2017. Mistrzu, abym przejrzał.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 28, styczeń 2017

Ewangelia Św. Marka 10:46-52
I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!
Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu:
Mistrzu, abym przejrzał.
Tedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą.

Księga Izajasza 9:1
Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.

Taka prosta rzecz, przyjść i powiedzieć: Mistrzu, abym przejrzał.

Ewangelia Św. Marka 10:46-52

I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić:

Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!

I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał:

Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną!

Wtedy Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu:

Mistrzu, abym przejrzał.

Tedy mu rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą.

Księga Izajasza 9:1

Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość.

Niedziela 22 stycznia 2017. Prawda was wyswobodzi.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: poniedziałek, 23, styczeń 2017

List Św. Pawła do Efezjan 6:10

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. 11 Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. 12 Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. 13 Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. 14 Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą ….

Ewangelia Św. Jana

8:32 I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

14:6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Programy wymyślone przez ludzi mogą być dobre i pożyteczne, ale gwarantem naszego dalszego życia jest tylko Chrystus.

Niedziela 15 stycznia 2017 Miłośc Chrystusowa przewyższa wszystko

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 15, styczeń 2017

II Księga Samuela 15:31 Gdy zaś doniesiono Dawidowi, że Achitofel jest między spiskowcami u Absaloma, Dawid rzekł: Obróć Panie wniwecz radę Achitofela!

Ewangelia Sw. Marka: 12:29 Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. 30 Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej.

List do Efezjan 3:19 I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.

Miłość Chrystusowa, którą sam Bóg daje do serca człowieka, przewyższa wszystko, co człowiek ma sam z siebie.

Niedziela 25 grudnia 2016. Po co Bóg człowiekiem?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: piątek, 23, grudzień 2016

Księga Izajasza 43:19 Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu.

Księga Izajasza 42:16 I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich!

Ewangelia Świ. Łukasza 2:11 Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym.

Ewangelia Św. Jana 18:37 ... Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie; każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego.

Księga Objawienia 21:5 I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.

Niedziela 18 grudnia 2016. Wyszedł siewca aby siać.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 18, grudzień 2016

Ewangelia Św. Marka 4:3 Słuchajcie! Oto wyszedł siewca, aby siać. 4 A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo, i zjadło je. 5 Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. 6 A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. 7 Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. 8 A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc trzydziestokrotny i sześdziesięciokrotny, i stokrotny...... 20 Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny.

Czy mój Pan zbierze jakiś plon z ziarna, które posiał na glebie mojego życia?

Niedziela 4 grudnia 2016. A otrzymacie Ducha Świętego cd.

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 03, grudzień 2016

Dzieje Apostolskie 8:14 (EIB) Gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, 15 którzy po przybyciu modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. 16 Na nikogo z nich bowiem jeszcze nie zstąpił, byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 17 Kładli zatem na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

List do Rzymian 8:9 (EIB) Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w Duchu – jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy.

List do Rzymian 8:16 (BW) Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.

 DUCH ŚWIĘTY JEST NIEZBĘDNY