Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 11 czerwca 2017. To życie i przyszłe życie

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 11, czerwiec 2017

Księga Hioba 8:5-7 Lecz jeśli sam do Boga się zwrócisz i Wszechmocnego błagać będziesz o łaskę,  Jeśli będziesz czysty i prawy, wtedy na pewno ocknie się On ku twemu dobru i przywróci ci godne mieszkanie. A choć twój początek będzie niepozorny, jednak twój koniec będzie wspaniały.

Ewangelia Św. Marka 10:29-30 Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii, Który by nie otrzymał stokrotnie, teraz, w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego.

List Św. Pawła do Tytusa 2:11-15  Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.

Czy to możliwe, pragnąć bardziej Boga niż tego, co lubię?

 

Niedziela 21 maja 2017 Słowa życia

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 21, maj 2017

Ew. Św. Jana 6:68 Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego.

1 List do Tymoteusza 1:15 Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy.

2 List do Tymoteusza 4:3 Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,

Jest wielu pisarzy, myślicieli, mówców, kaznodziejów, ale Słowa Życia ma tylko Jezus.

 

NIedziela 14 maja 2017 Posłuszeństwo temu, co mówi Bóg

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 14, maj 2017

Księga Nehemiasza 8:9

... Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, waszemu Bogu, nie smućcie się i nie płaczcie; gdyż cały lud, słuchając postanowień Zakonu, płakał.

10 1. W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, ... 30 pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według Zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, jego prawa i przepisy.

Ew. Św. Marka 3:35

Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.

Bóg bardzo docenia posłuszeństwo, temu co mówi

 

Niedziela 30 kwietnia 2017 Chrystus powróci na pewno

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 30, kwiecień 2017

Ew. Św. Łukasza 17:
24 Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. 25 Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie.
List Św. Pawła do Rzymian 8:
9 Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. … 14 Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.

List Św. Pawła do Kolosan 2:
12 Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. 13 I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy.

Ew. Św. Łukasza 18:8

Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?

Wiara w Jezusa to nie jest kwestia poglądów

 

 

Wielki Piątek 14 kwietnia 2017

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: piątek, 14, kwiecień 2017

Ewangelia Św. Łukasza

14:26 Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. 27 Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim.

Sam możesz sprawdzić, gdzie jesteś.

 

 

Niedziela 9 kwietnia 2017. Czego szukacie?

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 09, kwiecień 2017

2 Księga Kronik 25: 9
A co zrobić ze stu talentami, które dałem wojsku izraelskiemu? Mąż Boży odpowiedział: Pan ma tyle, że może ci dać więcej niż to.

Ewangelia Św. Jana
1:38 A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: Rabbi! (to znaczy: Nauczycielu) gdzie mieszkasz?
6:26 Odpowiedział im Jezus i rzekł: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. 27 Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy: na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. 28 Rzekli więc do niego: Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: 29 To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał.

Czego szukasz?