Joomla Website Design by Best Web Host

Niedziela 26 listopada 2017 Uwalniająca historia o Jezusie

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 26, listopad 2017

List Św. Pawła do Galacjan 5:1
Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
 Ewangelia Łukasza 22:27
Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz Ja jestem wśród was jako ten, który usługuje.
Ewangelia Jana 8:36
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Jezus pokazuje na sobie, jak być na tyle wolnym, żeby co?
Zrezygnować ze swoich praw?

 

Niedziela 19 listopada 2017 Wszyscy są ważni w Kościele Jezusa Chrystusa (AL)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 18, listopad 2017

1 List do Koryntian 12,4-7. 12-14

(4) Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; (5) różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; (6) różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. (7) Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.

(12) Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. (13) Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. (14) Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki].

 

Niedziela 12 listopada 2017 Nasza Ojczyzna

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 12, listopad 2017

Ewangelia Św. Jana 17:24 Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem.

Księga Objawienia Św. Jana 7: I przystąpił, i wziął księgę z prawej ręki Tego, który siedział na tronie.

Czy jesteś na liście osób zapisanych w tej księdze,

na liście osób, którym przyznano mieszkanie?

 

 

Niedziela 5 listopada 2017 Szukajcie tego, co w górze

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: sobota, 04, listopad 2017

Ewangelia Sw. Łukasza 12

22 I rzekł do uczniów swoich: Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie zbytnio (nie ma słowa "zbytnio" w oryginale) się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie.

31 Lecz szukajcie Królestwa jego, a tamto będzie wam dodane.

List do Kolosan 3:1 A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej;

Gdzie ja jestem? Ciągle szukam tego, co na dole.

 

 

Niedziela 29 października 2017 Sola scriptura - Jedynie Pismo. (AL)

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 29, październik 2017

List do Hebrajczyków 4,12-16 (z Biblii Tysiąclecia):

12 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. 13 Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. 14 Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. 15 Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. 16 Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyskania] pomocy w stosownej chwili.
 
Naszą tradycją jest Pismo Święte. Sola scriptura - Jedynie Pismo.
 
 

Niedziela 22 października 2017 Solus Christus - Jedynie Chrystus

Kategoria: Spotkania Kościoła
Opublikowano: niedziela, 22, październik 2017

Księga Izajasza 28:16 Datego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje.

Dzieje Apostolskie 4:10 To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. 11 On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. 12 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

SOLUS CHRISTUS - JEDYNIE CHRYSTUS

Co znaczy dziś dla Ciebie, drogi Czytelniku, powyższe hasło Reformacji? Czy Chrystus jest kamieniem węgielnym, fundamentem Twojego życia?